Strateji Geliştirme Başkanlığı Teşkilat Şeması

Strateji Geliştirme Başkanlığı


TANIMLAR

a) Bakanlık : Sağlık Bakanlığını,
b) Bakan : Sağlık Bakanını,
c) Başkanlık : Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığını,
d) Başkan : Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanını,

ifade eder.

KURULUŞ YAPISI

I) STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI
a) Stratejik Planlama Hizmetleri
b) Performans Takibi ve Faaliyet Raporları Hizmetleri
c) Yönetim Bilgi Sistemleri Hizmetleri

II) GENEL BÜTÇE DAİRE BAŞKANLIĞI
a) Bütçe ve Performans Hizmetleri
b) Kesin Hesap ve Yatırım Bütçe Hizmetleri
c) Kamu Zararları ve mali Mevzuat Hizmetleri
d) Mal Yönetimi Hizmetleri

III) DÖNER SERMAYE DAİRE BAŞKANLIĞI
a) Ödenek Planlama ve Tahsisler Hizmetleri
b) Bütçe ve Muhasebe Hizmetleri
c) Döner Sermaye İzleme ve Değerlendirme Hizmetleri

IV) İÇ KONTROL VE ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
a) Sağlık Harcamaları Raporlama Hizmetleri
b) Mali Yük ve Analiz Hizmetleri
c) Global Bütçe İşlemleri Hizmetleri
d) İç ve Ön Mali Kontrol Hizmetleri

V) İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
a) Personel, İç Hizmetler Hizmetleri
b) Evrak ve Arşiv Hizmetleri
c) Satın alma ve Tahakkuk Hizmetleri

olmak üzere 5 (Beş) Daire Başkanlığından teşekkül eder.

Başkanlıkta, Bakanlık Makamınca görevlendirilen Bakan Müşavirleri görev yaparlar. Bakan Müşavirleri belirlenmiş dairelerden sorumlu olarak çalıştırılabileceği gibi belirli iş veya projelerden sorumlu olarak veya Başkana uzmanlık alanlarıyla ilgili konularda çalışma, araştırma,  veya danışmanlık yapmak üzerede çalıştırılabilirler. Bakan Müşavirlerinin sorumlu olacağı birimler,  projeler, araştırma ve danışmanlık yapacağı alanlar Başkan tarafından belirlenir.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ

 • Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Bakanlığın orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,
 • Bakanlığın görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,
 • Bakanlığın yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,
 • Bakanlığın görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,
 • Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek,
 • Bakanlığın stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,
 • İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
 • Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
 • Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak,
 • İlgili mevzuatı çerçevesinde Bakanlığın gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,
 • Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,
 • Bakanlığımız yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
 • Bakanlığın, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
 • Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
 • Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek,
 • İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak,
 • Bakanlık Merkez Döner Sermaye İşletmesince elde edilen gelirler ile Döner Sermaye Muhasebe Birimi hesabına aktarılan tutarların tahsisini yapmak.
 • Bakanlığın ve bağlı kuruluşların malî kaynaklarının geliştirilmesi, etkili ve verimli bir şekilde kullanılması yönünde araştırmalar yapmak veya yaptırmak ve gerekli tedbirleri almak.
 • Bakan ve üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.