Adı geçen şifreler, Sağlık Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Uygulama Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından sağlanmaktadır.

​Düzeltilmek istenen veriye ait ay ve varsa sevk edilen üniversite aralıkları seçilir ve "GETİR" butonuna tıklanır. Düzeltilecek veriler girilir. Girilecek veri yoksa "0" girilerek "KAYDET" butonuna basarak işlem tamamlanır. Dikkat edilmesi gereken nokta, veri kutusunu hiçbir zaman boş bırakmamak (sıfır değeri yazmak) ve işlemi "FARKLI KAYDET" diye değil "KAYDET" diyerek sonlandırmaktır.

​209 sayılı kanunun 3. Maddesinin 23. Fıkrasında "Döner sermaye gelirlerinden, sağlık kurum ve kuruluşlarının hizmetlerini aksatmamak ve yılı yatırım programı ile ilişkilendirilmek kaydıyla Sağlık Bakanlığınca belirlenen miktar; genel bütçe ödeneği ile devam etmekte olan kurum ve kuruluşun bina projelerinin tamamlanmasına yönelik inşaat işleri için harcanmak üzere" aktarılabileceği ön görülmüştür.

Bu ödenek talepleri, kendi kaynakları ile karşılayamayan kurumlar açısından Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilmektedir.

​Ödenekler her ayın 5' i ile 15' i arasından kurum hesaplarına geçmektedir.

​4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendi ile 22 nci maddesinin (d) bendinde yer alan parasal limitlerin aşılması ile ilgili olarak yapılacak başvurularda kurum bütçesinin mal, hizmet ve yapım işleri için ayrılan ödenek tutarları ayrı ayrı değerlendirilecektir. Limitler aşılmadan uygun görüş talebinde bulunulacaktır.

Anılan kalemde yılı içinde tahakkuk edecek vergi toplamından fazla ödenek mevcut ise aktarma yapılabilecektir.

​Dönemi bütçe hazırlama sürecinde anılan kaleme fazla ödenek konulmuş ise fazla ödenek miktarı kadar aktarma yapılabileceği, ancak tenkis ödeneklerinde Hastanelerde Bütçenin asgari % 10’u Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde % 25’i, (Aile Hekimliğine geçen Sağlık Müdürlükleri % 10’u) bulunmasının zorunlu olduğu unutulmamalıdır.

​106 Sayılı Yönetmelik Madde 36- “… maaş ve ücret tertibinden diğer tertiplere münakale yapılamaz.” hükmü gereği (770-02, 03, 04, 05, 11) personel giderlerinden aktarma yapılamaz.

​4734 ve 4735 Kanunu ve alt mevzuatı gereği öncelikle doğrudan temin dışı ihale usulleri gereği yapılmalı doğrudan teminde yetersizlik durumunda Bölüm içi ve bölümler arası aktarma sureti ile eksik olan ödenek kalemi artı hale getirtilmelidir. Ayrıca Bakanlığımız aracılığı ele ilgi formu ile birlikte doğrudan temin limitinin artırımı için Kamu İhale Kurumuna müracaat edilmelidir.

​Öncelikle bölüm içi aktarma seçeneğine bakılmalı, mümkün görülmüyor ise bölümler arası ödenek aktarma hususu dikkate alınmalı, tüm bunların yetersiz olduğu kanaatine varılmışsa, gelirlerinde yıla oranlandığında yılı bütçesini aştığı hesap ediliyor ise Bakanlık yetkilileri ile görüşülerek ek bütçe yoluna gidilebileceği,

​Kurum bütçesi büyük oranda gerçekleştirildi ise, mevcut bütçenin yılsonuna kadar yeterli olmayacağı kanaatine varılıyor ise ek bütçe yapılabilmesi hususunda Bakanlıkla görüşülerek sistem üzerinden ek bütçe formu doldurulup çıktı alınarak bir üst yazı ekinde Bakanlığa gönderilmelidir.

​Bakanlığımıza ulaşan bazı görüş talep yazılarında, 08.01.2010 tarihli ve 27456 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 15.01.2009 tarihli ve E.2006/95 K.2009/144 sayılı iptal kararında, "…fazlası %35 oranında" ibaresinin ücret gelirleri yönünden iptal edildiği belirtilmiş olup bu sebeple söz konusu iptal kararından önceki dönemde alınması gerekenden fazla miktarda vergi alınması nedeniyle aradaki farkın personele yasal faizi ile birlikte geri ödenip ödenemeyeceği hususunda görüş talebinde bulunulmuştur.

Konu ile ilgili Maliye Bakanlığından (Gelir İdaresi Başkanlığı) alınan görüş:
Bilindiği üzere, 5479 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun; Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesiyle yapılan düzenleme ile ücret gelirlerine ve diğer gelirlere uygulanan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan tarife, 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiş ve bu düzenlernede tarifenin alt dilimi %15; üst dilimi ise %35 olarak belirlenmiştir.
Anayasa Mahkemesinin 08/01/2010 tarihli ve 27456 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 15/10/2009 tarih ve E:2006/95, K:2009/144 sayılı kararı ile vergi tarifesindeki "...fazlası %35 oranında ... " ibaresi ücret gelirleri yönünden iptal edilerek, söz konusu kararın Resmi Gazetede yayımlanmasından başlayarak 6 ay sonra yürürlüğe gireceğine hükmolunmuş olup, bu süre içerisinde yeni yasal düzenleme yapılması öngörülmüştür.
Buna göre; konuyla ilgili yeni bir yasal düzenleme yapılıncaya kadar mevcut mevzuat hükümleri yürürlükte olup, vergilendirmenin de bu hükümlere göre yapılacağı tabidir.
​Eğitim ve dinlenme tesisi, kreş, misafirhane gibi sosyal tesisler için farklı vergi kimlik numarası kullanılması zorunludur.

​Birimlerimizin Başkanlığımıza bildirdiği vergi kimlik numaralarında herhangi bir değişiklik olması durumunda, değişikliğin en geç 5 iş günü içerisinde, hem Hazine Müsteşarlığına hem de Başkanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir.

​Kurumların aylık ve ücret ödemeleri ile ilgili bankalarla yaptıkları protokoller Tebliğ kapsamında değildir. Dolayısıyla maaş ve ücret ödemeleri için banka sınırlaması bulunmamaktadır.

Dönem bütçeleme iş ve işlemleri “global bütçe” anlayışı çerçevesinde değerlendirilmekte olup kurumların önceki yıl içindeki borçluluk oranları dikkate alınmaktadır. Bu durumdan kasıt; kurumlarımızın gelir gider dengelerini oturtmak, plansız yatırım ve giderleşmelerini önlemektir. Bu çerçeveden hareketle bütçe hazırlama aşamasında İlgili mevzuatı gereği bütçelerdeki gider gerçekleşmelerine dönemlere göre parametreler getirilmiştir.
Bu bağlamda yatırım kalemlerine yatırım oranında ayrılan ödenek kurumca hedeflenen yatırımlar için yetersiz geliyor ise Genel Bütçe ve İl Özel İdare bütçesinde bulunan ödeneklerde dikkate alınmalıdır.

​İhaleye çıkılacak kalemde yeterli ödenek bulunmaması durumunda öncelikle bölüm içi diğer ödenek yeterlilikleri araştırılmalı, gerekiyorsa bölümler arası ödenek aktarımı için Bakanlık yetkilileri ile görüşülerek bölümler arası aktarma seçeneği de değerlendirilmelidir.

​Stratejik planlama yaklaşımı ile:

  • Politika belirleme ve maliyetlendirme kapasitesinin güçlendirilmesi
  • Amaç ve hedeflere dayalı yönetim anlayışı ve bütçelemenin geliştirilmesi
  • Kamu hizmetlerinin arzında yararlanıcı taleplerine duyarlılığın artırılması
  • Hesap verme sorumluluğunun tesis edilmesi
amaçlanmaktadır.
Türkiye’de gerek 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu gerekse Belediye, İl Özel İdaresi ve Büyükşehir Belediyesi Kanunları ile benimsenen yeni yönetim anlayışının gelişmesi ve kökleşmesi; kısaca idari kültürün bu yönde değişimi kuşkusuz zaman alıcı bir süreçtir.

​5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu, Belediye, İl Özel İdaresi ve Büyükşehir Belediyesi Kanunları ile nüfusu 50.000'in üzerinde olan belediyeler, tüm il özel idareleri ve 5018 sayılı kanuna ekli 1, 2 ve 4 nolu cetvellerde yer alan tüm kamu idarelerine stratejik planlama yükümlülüğü getirilmiştir.

 
Bununla birlikte, Kanunun 9. maddesinde "Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, ... DPT Müsteşarlığı yetkilidir." hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda hangi kamu idarelerinin stratejik plan hazırlama yükümlülüğünden istisna tutulacağına dair bilgi Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte yer almaktadır.

DUYURULAR

Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan SGB/2018/NCS-TR/J.1.2/S/5 numaralı ihalenin sonuç ilanı  5.12.2019 Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı 2019/Ekim Dönemi Mali Tabloları Yayımlanmıştır.  25.11.2019 Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan SGB/2019/NCS-TR/J.1.1/S/13 numaralı ihalenin sonuç ilanı  21.11.2019 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 2020 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna Sunuldu  12.11.2019 Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan SGB/2019/NCS-TR/J.1.2/S/5 numaralı ihalenin sonuç ilanı  5.11.2019 Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında İç Kontrol Uzmanı Danışmanı İstihdamı Duyurusu(İlan Tarihi 04.11.2019 - İlan Bitiş Tarihi 21.11.2019 saat 18:00)  4.11.2019 Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı 2019/Eylül Dönemi Mali Tabloları Yayımlanmıştır.  22.10.2019 Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan SGB/2018/NCS-TR/J.1.1/S/6 numaralı ihalenin sonuç ilanı  9.10.2019 İl Özel İdarelerine Aktarılan Yatırım Ödeneklerinin 2019 Yılı III. Dönem (Temmuz, Ağustos, Eylül) Harcama Veri Girişi  2.10.2019 Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan SGB/2019/NCS-TR/J.1.1/S/11numaralı ihalenin sonuç ilanı  1.10.2019
TÜM DUYURULAR
Copyright © 2017 Strateji Geliştirme Başkanlığı. Tüm Hakları Saklıdır.