Genel Bütçe Dairesi Başkanlığı
02 Nisan 2020

Bakanlığın Merkezi Yönetim Bütçesinin hazırlanmasını koordine etmek

Ayrıntılı harcama programını hazırlamak

Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek

Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak

Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak

Bakanlık bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklamak

Bütçe kesin hesabını hazırlamak

Yatının programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak ve yatırım nitelikli ödeneklerin takibini gerçekleştirmek

Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine yönelik sosyo-ekonomik ve kültürel yapının iyileştirilmesi konularında Bakanlıkça yapılan yatırımları ve birimlerin yapmış oldukları çalışmaları raporlamak ve ilgili birimlere iletmek

Bakanlık mal yönetim dönemi hesabının verilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak

İl Özel İdarelerine aktarılan ödeneklerin takibini yapmak, istatistiki veri hazırlamak