Ödenek Planlama ve Gider Takip Dairesi Başkanlığı
02 Nisan 2020

Birinci basamak sağlık kurum ve kuruluşlarının her türlü ödenek planlama ve tahsis işlemlerini yürütmek

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarının döner sermaye ödenek planlamasını değerlendirmek ve tahsis işlemlerini yürütmek

Bakanlık Merkez Döner Sermaye İşletmesi hesabına aktarılan merkez payın tahsis işlemlerini yapmak

Bakanlığın ve bağlı kuruluşların mali kaynaklarının geliştirilmesi, etkili ve verimli bir şekilde kullanılması yönünde araştırmalar yapmak veya yaptırmak ve gerekli tedbirleri almak

Bakanlık birimleri tarafından bütçeleri etkileyecek teklifleri değerlendirmek ve uygun görülenleri karara bağlamak

Birinci basamak sağlık kurum ve kuruluşlarının personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihtiyaçlarını değerlendirmek, planlamasını yapmak ve takip modülü işlemlerini yürütmek

Ayrıca Bakanlık bünyesinde tüm hizmet birimlerinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihtiyaçlarını koordine etmek