Stratejik Yönetim ve Planlama Dairesi Başkanlığı
02 Nisan 2020

Bakanlığın stratejik planlama ve performans programı çalışmalarını koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek

Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak Bakanlığın faaliyet raporunu hazırlamak

Bakanlığın stratejik plan, performans programı vb. faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek ve raporlamak

Hükümet Acil Eylem Planı, Orta Vadeli Program, Yıllık Programlarda Bakanlığımız tarafından yürütülmesi öngörülen faaliyetlerle ilgili çalışmaları raporlar halinde Kalkınma Bakanlığı'na göndermek

Başkanlığın ihtiyaçlarına yönelik izleme ve raporlama yönetim bilgi sistemleri ile ilgili önerilerde bulunmak ve geliştirilmesine katkı sağlamak