İç Kontrol Dairesi Başkanlığı
02 Aralık 2019

İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak

İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak

Ön mali kontrol görevini yürütmek

Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek