Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
02 Aralık 2019

Başkanlık personelinin özlük işlemlerini yürütmek, hizmet içi eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini koordine etmek

Başkanlığımıza gelen bilgi edinme başvuruları ve soru önergelerine cevap verilmesini koordine etmek

Başkanlığın iç hizmetleriyle ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak

Koordinasyon gerektiren veya diğer daire başkanlıklarının görev alanına girmeyen konularla ilgili iş ve işlemlerini yürütmek

Başkanlığın evrak ve arşiv işlemlerini yürütmek

Resmi yazışmaların Standart Dosya Planına uygun kodlamalarının yapılıp yapılmadığının kontrolünü yapmak ve eğitimlerini vermek

Başkanlığın bütçesini hazırlamak, satın alma ve her türlü tahakkuk işlemlerini yürütmek

Başkanlığın mutemetlik ve Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesindeki işlerini yürütmek

Birinci basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına Başkanlık tarafından planlanan ve gönderilen ödeneklerle yapılan ihalelere katılmaktan yasaklama iş ve işlemlerini yürütmek