• Bakanlığın Merkezi Yönetim Bütçesinin hazırlanmasını koordine etmek
 • Ayrıntılı harcama programını hazırlamak
 • Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek
 • Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak
 • Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak
 • Bakanlık bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklamak
 • Bütçe kesin hesabını hazırlamak
 • Yatının programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak ve yatırım nitelikli ödeneklerin takibini gerçekleştirmek
 • Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine yönelik sosyo-ekonomik ve kültürel yapının iyileştirilmesi konularında Bakanlıkça yapılan yatırımları ve birimlerin yapmış oldukları çalışmaları raporlamak ve ilgili birimlere iletmek
 • Kamu Zararlarının Takip ve Tahsiline İlişkin Yönetmelik ile Başkanlığımıza verilen iş ve işlemleri yapmak
 • Bakanlık mal yönetim dönemi hesabının verilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak
 • İl Özel İdarelerine aktarılan ödeneklerin takibini yapmak, istatistiki veri hazırlamak
Copyright © 2017 Strateji Geliştirme Başkanlığı. Tüm Hakları Saklıdır.