• Bakanlığın stratejik planlama ve performans programı çalışmalarını koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek
  • Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak Bakanlığın faaliyet raporunu hazırlamak
  • Bakanlığın stratejik plan, performans programı vb. faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek ve raporlamak
  • Hükümet Acil Eylem Planı, Orta Vadeli Program, Yıllık Programlarda Bakanlığımız tarafından yürütülmesi öngörülen faaliyetlerle ilgili çalışmaları raporlar halinde Kalkınma Bakanlığı'na göndermek
  • Başkanlığın ihtiyaçlarına yönelik izleme ve raporlama yönetim bilgi sistemleri ile ilgili önerilerde bulunmak ve geliştirilmesine katkı sağlamak
Copyright © 2017 Strateji Geliştirme Başkanlığı. Tüm Hakları Saklıdır.