• Başkanlık personelinin özlük işlemlerini yürütmek, hizmet içi eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini koordine etmek
  • Başkanlığımıza gelen bilgi edinme başvuruları ve soru önergelerine cevap verilmesini koordine etmek
  • Başkanlığın iç hizmetleriyle ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak
  • Koordinasyon gerektiren veya diğer daire başkanlıklarının görev alanına girmeyen konularla ilgili iş ve işlemlerini yürütmek
  • Başkanlığın evrak ve arşiv işlemlerini yürütmek
  • Resmi yazışmaların Standart Dosya Planına uygun kodlamalarının yapılıp yapılmadığının kontrolünü yapmak ve eğitimlerini vermek
  • Başkanlığın bütçesini hazırlamak, satın alma ve her türlü tahakkuk işlemlerini yürütmek
  • Başkanlığın mutemetlik ve Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesindeki işlerini yürütmek
  • Birinci basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına Başkanlık tarafından planlanan ve gönderilen ödeneklerle yapılan ihalelere katılmaktan yasaklama iş ve işlemlerini yürütmek
Copyright © 2017 Strateji Geliştirme Başkanlığı. Tüm Hakları Saklıdır.