• ​İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini stratejik plana uygun olarak hazırlamak bütçe gerçekleşmelerini izlemek ve değerlendirmek,
 • Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet ihtiyaçları dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
 • İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
 • Bakanlık bütçe kesin hesabını hazırlamak,
 • Bakanlık bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklamak,
 • Toplulaştırılmış Proje Detayları ile Usul ve Esaslarının Belirlenmesi ve kamuoyuna duyurulmasını koordine etmek.
 • Yatırım programında yer alan toplu projelerin detaylarının belirlenmesini koordine etmek,
 • İl Özel İdarelerine aktarılan ödeneklerin takibini yapmak, istatistikî veri hazırlamak,
 • Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine yönelik sosyo-ekonomik ve kültürel yapının iyileştirilmesi konularında Bakanlıkça yapılan yatırımları ve birimlerin yapmış oldukları çalışmaları raporlamak ve ilgili birimlere iletmek,
 • Bütçe ile ilgili istatistikleri hazırlamak,
 • Mali raporlama kapsamında İdarenin mali tablolarını hazırlamak, kamuoyunun bilgisine sunmak ve ilgililerine göndermek,
 • Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatına ilişkin Nakit Talebini Hazine Müsteşarlığına bildirmek. 
 • İdarenin diğer idareler nezdinde takibi gereken bütçe ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
 • Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Copyright © 2017 Strateji Geliştirme Başkanlığı. Tüm Hakları Saklıdır.