Baslik

  • ​Bakanlığın ve Başkanlığın görev alanına giren konularda iç kontrol standartları oluşturmak, iç kontrol standartlarının uygulanması, geliştirilmesi ve güncellemelerle ilgili tüm çalışmaları yapmak,
  • Bakanlığın Ön mali kontrol yıllık değerlendirme raporu hazırlamak,
  • Başkanlığın İç Kontrol çalışmaları kapsamında ortaya çıkan riskleriyle ilgili olarak birimlerle koordineli çalışmalar yapmak,
  • İç ve dış denetim sonucu düzenlenen raporlara istinaden iç kontrol sisteminin işleyişini izlemek ve raporlamak,
  • Üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak,
  • İç Kontrol çalışmaları kapsamında ortaya çıkan riskleriyle ilgili olarak birimlerle koordineli çalışmalar yapmak,
  • İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Kurulu’nun sekretarya hizmetlerini yapmak,
  • Bakanlık mali yönetim ve iç kontrole ilişkin iç düzenleme ve uygulamaları hakkında rapor ve bilgi almak, anket ve soru formları oluşturmak suretiyle izlemek, değerlendirmek ve raporlamak,
  • Bakanlığın İç Kontrol ve Ön mali kontrole yönelik eğitim programlarını hazırlamak ve yürütmek,
  • Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Copyright © 2017 Strateji Geliştirme Başkanlığı. Tüm Hakları Saklıdır.