• Mali mevzuat alanında araştırma ve inceleme yapmak veya yaptırmak, ülke içi iyi uygulama örneklerini tespit etmek ve bunların yaygınlaşmasını sağlamak.
  • Malî mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak, rehberlik ve danışmanlık yapmak,
  • Bakanlığın merkez ve taşra birimlerinde tereddüt oluşturan mali karar ve işlemler hakkında görüş bildirmek,
  • Mali eğitim programlarının uygulanmasına ilişkin faaliyetleri yürütmek.
  • Kamu Zararlarının Takip ve Tahsiline İlişkin Yönetmelik ile Başkanlığımıza verilen iş ve işlemleri yapmak,
  • Döner sermaye mevzuatının Başkanlığımız görev alanına giren kısmı ile ilgili olarak görüş oluşturmak ve gerekli düzenlemeleri yapmak,
  • Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Copyright © 2017 Strateji Geliştirme Başkanlığı. Tüm Hakları Saklıdır.