Baslik

  • ​İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında ön mali kontrole ilişkin görevleri yapmak.
  • Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Copyright © 2017 Strateji Geliştirme Başkanlığı. Tüm Hakları Saklıdır.