• Başkanlık personelinin özlük işlemlerini yürütmek,
  • Başkanlığımıza gelen Bilgi Edinme Başvurularına ilişkin iç koordineyi sağlayarak ilgililere cevap vermek,
  • Başkanlığın Sivil Savunma hizmetleri ile iç hizmetleriyle ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak,
  • Başbakanlıkça yürürlüğe konulan tedbirlerle ilgili Bakanlığımıza verilen görevlerin koordinasyonunu sağlayarak iş ve işlemlerini yürütmek,
  • Başkanlığın Haftalık Faaliyet Raporları ile Bakanlık Birimlerinden gelen haftalık faaliyet raporlarını konsolide ederek Başbakanlığa bildirmek,
  • Başkanlığın görev alanına giren soru önergelerine cevap verilmesini koordine etmek,
  • Başkanlık personelinin hizmet içi eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini koordine etmek,
  • Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Copyright © 2017 Strateji Geliştirme Başkanlığı. Tüm Hakları Saklıdır.