İÇ KONTROL SİSTEMİ

BAŞKANLIĞIMIZ ETİK KURALLARI

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT ŞEMASI

İÇ KONTROL STANDARTLARI BAŞKANLIĞIMIZ MEVCUT DURUMU

İÇ KONTROL KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR VE ALINAN ONAYLAR

663 Sayılı KHK’ dan sonra birimlerimiz ve görevleri yeniden belirlendiğinden 01.06.2012 tarih ve 4284 sayılı Müsteşarlık Makamından alınan Onaya istinaden Başkanlığımızda İç Kontrol Sistemi revize çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı İç Kontrol Uyum Eylem Planı hazırlanarak 03.07.2013 tarih ve 2044 sayılı Müsteşarlık Makamı Onayı ile yürürlüğe girmiştir. Bu onaya istinaden Başkanlığımızda iç kontrol çalışmalarına başlanmıştır.

Başkanlığımızda, yürürlükte olan Eylem Planı kapsamında çalışmalar Daire Başkanlıkları ile işbirliği içeresinde yürütülerek örnek İç Kontrol Sistemi Dokümanı oluşturulmuştur. Çalışmalar sırasında, her birim ile farklı tarihlerde toplantılar yapılarak birimlerin görüşleri alınmış ve dokümandaki süreçler bu görüşler çerçevesinde hazırlanmıştır.

Oluşturulan doküman, tekrar son hali verilmesi için Daire Başkanlıklarının görüşüne 12.05.2014 tarih ve 1654 sayılı yazı ile sunulmuştur. Sonrasında birimlerimizden gelen geri dönüşlerin çalışmalara yansıtılması amacıyla birimlerimiz ile tekrar toplantılar yapılmıştır ve tutanaklar tutulmuştur.

Bahse konu dokümana son hali verildikten sonra Strateji Geliştirme Makamına sunulmuştur. Makamın değerlendirmesi sonucunda talep edilen gerekli değişiklik ve düzenlemeler yapılarak; iç kontrol çalışmalarının yürürlüğe konulması için Strateji Başkanlığı Makamından 25.06.2014 Tarih ve 2107 sayılı Onay alınmıştır.


Copyright © 2017 Strateji Geliştirme Başkanlığı. Tüm Hakları Saklıdır.