Tahsilat Genel Tebliğinde (Seri No: A Sıra No:1) değişiklik yapılması hakkında tebliğ (Seri No: A Sıra No:9)
15 Aralık 2019

Gelir İdaresi Başkanlığının 25.12.2017 tarihli ve E.156549 sayılı yazısı ile, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi ile Maliye Bakanına verilen yetkiye istinaden 23/12/2017 tarihli ve 30279 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Seri No: A Sıra No:9 Tahsilat Genel Tebliği ile Seri No: A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde değişiklik yapıldığı bildirilmiştir

Tahsilat Genel Tebliği Üst Yazı

Tahsilat Tebliği Gelir İdaresi Üst Yazı